WHO WE ARE  →  RESEARCH FELLOWS

Ph.D. FELLOWS

 →  Pilani Campus

Lavanya Suresh Iyer

Shreya Bhatnagar

Shradha Bhatnagar

Gangadari Giriprasad

Manoj Kumar

Sushma Biswas

 → Goa Campus

Lakshmi Rajan

Yesoda Bhargava

Akshita Upreti

Madhvendra Rai

Neelamma M K

Rishikesh Datar

Meghna Singh

Saumya Mathkar

Rida Hashami

Vishvek Chari

Bhushan Kadam

Abhishek Behera

SK Aktar Ali

 → Hyderabad Campus

Shuvra Jyoti Bose

Sanjit Kumar

Afrin Alam

S Vanmathi

V L Narasimha Rao Puli

Research Associate (Post-doctoral)

Sohan Dudala

Lizy Kanungo

Pinki

Shreyas Deshpande

Preety Rawal

Aniket Balapure

Kiran Dhar

Anindya Dutta

Arnab Dutta